THURSDAY 7PM ENGLISH SERVICES.

  • Thursday 8/31/17 Speakers – James Rudenko and Kostya Rybak.
  • Thursday 9/7/17 Worship Night. Speaker – Aleks Zadneprovskiy.
  • Thursday 9/14/17 Speakers – Eric Chain and Sergey Angeniy.
  • Thursday 9/21/17 Speaker – Mark Alyabyev.
  • Thursday 9/28/17 Speaker Andrey Babin.