THURSDAY 7PM ENGLISH SERVICES.

  • Thursday 7/27/17 Speakers – Erik Chain and Dmitriy Zadniprovskiy.
  • Thursday 8/3/17 Speakers – Sergey Zadniprovskiy.
  • Thursday 8/10/17 Speaker – Samuel Lokhmatov and Denis Toderashko.
  • Thursday 8/17/17 SBS Camp.
  • Thursday 8/24/17 Speaker – Sergey Angeniy.
  • Thursday 8/31/17 Speaker – Kostya Rybak.